Mag-andam han mga kinahanglanon nga gamit:Emergency Kit o GO BAG, Pagkaon, Tubig, Bado, Medisina, Kwarta, mga importante nga dokumento, ngan iba pa nga panginahanglan nga masakto para [3] tulo ka adlaw.

Pagpabaskog han mga istruktura han balay pag-andam ha tiarabot nga bagyo.

*Padayon nga pamati ha radio para hiton mga bag-o nga impormasyon mahitungod han bagyo.

Share This